הסכם רמת השירות של G Suite

הסכם רמת השירות של ‏G Suite‏. במהלך תקופת ה'הסכם החל של ‏G Suite‏' (או גרסאות קודמות של ההסכם שקובעות ומגדירות את השימוש ב-‏G Suite‏) (ה'הסכם'), ממשק האינטרנט של 'שירותי ‏G Suite‏ שנכללים בהסכם' יהיה פעיל וזמין ל'לקוח' במשך לפחות 99.9% מהזמן בכל חודש קלנדרי ('הסכם רמת השירות של ‏G Suite‏'). אם Google לא תעמוד בתנאי הסכם רמת השירות של ‏G Suite‏, ואם הלקוח יעמוד בהתחייבויותיו במסגרת הסכם רמת השירות של ‏G Suite‏, הלקוח יהיה זכאי לקבל את 'זכויות השירות' המפורטות להלן. הסכם רמת השירות של ‏G Suite הוא הסעד היחיד והבלעדי המגיע ללקוח במקרה ש-Google לא תעמוד בתנאי הסכם רמת השירות של ‏G Suite‏.

הגדרות. ההגדרות הבאות יחולו על הסכם רמת השירות של ‏G Suite‏.

 • 'זמן השבתה' משמעותו, עבור דומיין, שיעור שגיאות משתמש של 5% ומעלה. זמן השבתה נמדד בהתבסס על שיעור השגיאות בצד השרת.
 • "שירותי ‏G Suite‏ שנכללים בהסכם זה" פירושם הרכיבים הבאים של השירות: Gmail‏, ‎Google+‎‏,‏ יומן Google‏, Google Cloud Search‏,‏ Google Docs‏,‏ Google Sheets‏,‏ Google Slides‏,‏ Google Forms‏,‏ Google Drive‏,‏ Google Groups for Business, שליחת הודעות ויצירת קשר וידאו ב-Google Talk וב-Google Hangouts,‏ Hangouts Chat‏,‏ Hangouts Meet‏,‏ Google Keep,‏ Google Sites‏,‏ Google Jamboard והכספת של Google. הם אינם כוללים את הרכיבים הבאים של השירות: הפונקציונליות של Gmail Labs‏, G Suite - Postini Services, ‏רכיבי חומרה של Google Jamboard ו-Gmail Voice.
 • 'אחוז זמן פעולה תקינה חודשי' משמעותו סך כל הדקות בחודש קלנדרי, פחות מספר הדקות של זמן השבתה שהתרחשו בחודש קלנדרי, לחלק לסך כל הדקות בחודש קלנדרי.
 • 'שירות' פירושו 'שירותי G Suite'.
 • "זיכוי שירות" פירושו:
  אחוז חודשי של זמן פעולה תקינה ימי שירות המתווספים לסוף תקופת ה'שירות' (או זיכוי כספי שווה ערך לימי השירות עבור לקוחות המשלמים מאוחר מדי חודש), ללא עלות ללקוח
  < 99.9% - >= 99.0% 3
  < 99.0% - >= 95.0% 7
  < 95.0% 15

הלקוח נדרש לבקש זיכוי שירות. על מנת לקבל 'זיכויי שירות' כלשהם המפורטים לעיל, על ה'לקוח' ליידע את Google (או, ל'לקוחות' שהזמינו 'שירותים' דרך 'מפיץ', ה'לקוח' רשאי ליידע את ה'מפיץ' ועל ה'מפיץ' של ה'לקוח' ליידע את Google), בתוך פרק זמן של 30 ימים מיום תחילת זכאותו של ה'לקוח' לקבלת 'זיכוי שירות'. אי מילוי דרישה זו יבטל את זכאותו של ה'לקוח' לקבל 'זיכוי שירות'. ל'לקוחות' שהזמינו 'שירותים' דרך 'מפיץ', ה'לקוח' יקבל 'זיכוי שירות' מתאים מה'מפיץ', בשם ‏Google.

זיכוי שירות מרבי. המספר המצטבר המקסימלי של 'זיכויי שירות' שיונפק על ידי Google (או, ל'לקוחות' שהזמינו 'שירותים' דרך 'מפיץ', על ידי ה'מפיץ' בשם Google) ל'לקוח' עבור כל 'זמן השבתה' שיתרחש בחודש קלנדרי יחיד לא יעלה על חמישה-עשר ימי 'שירות' שיתווספו לסוף תקופת השירות של ה'לקוח' עבור ה'שירות' (או הערך של 15 ימי שירות בצורת החזר כספי לחשבון של לקוח בתשלום חודשי). 'זיכוי שירות' אינו יכול להיות מוחלף או מומר לסכום כספי למעט עבור לקוחות הנמצאים בתוכנית החיוב החודשי של Google.

החרגות בהסכם רמת השירות של ‏G Suite‏. הסכם רמת השירות של ‏G Suite‏ אינו חל על שירותים כלשהם שאינם כלולים במפורש בהסכם רמת השירות של ‏G Suite (כמוצהר בתיעוד של שירותים מעין אלה), או על בעיות ביצועים אשר: (א) נגרמו על ידי גורמים המתוארים בסעיף "כוח עליון" של ההסכם; או (ב) נובעות משימוש ברכיבי ציוד של הלקוח או של צד שלישי, או שניהם (שאינם בשליטתה העיקרית של Google).